ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.agency
200,00 kr
1 سال
200,00 kr
1 سال
200,00 kr
1 سال
.asia
150,00 kr
1 سال
150,00 kr
1 سال
150,00 kr
1 سال
.be
100,00 kr
1 سال
100,00 kr
1 سال
100,00 kr
1 سال
.cat
300,00 kr
1 سال
300,00 kr
1 سال
300,00 kr
1 سال
.club
150,00 kr
1 سال
150,00 kr
1 سال
150,00 kr
1 سال
.coffee
250,00 kr
1 سال
250,00 kr
1 سال
250,00 kr
1 سال
.co.nl
100,00 kr
1 سال
100,00 kr
1 سال
100,00 kr
1 سال
.co.uk
100,00 kr
1 سال
100,00 kr
1 سال
100,00 kr
1 سال
.eu
150,00 kr
1 سال
150,00 kr
1 سال
150,00 kr
1 سال
.family
200,00 kr
1 سال
200,00 kr
1 سال
200,00 kr
1 سال
.help
250,00 kr
1 سال
250,00 kr
1 سال
250,00 kr
1 سال
.jobs
900,00 kr
1 سال
900,00 kr
1 سال
900,00 kr
1 سال
.law
800,00 kr
1 سال
800,00 kr
1 سال
800,00 kr
1 سال
.life
250,00 kr
1 سال
250,00 kr
1 سال
250,00 kr
1 سال
.loan
250,00 kr
1 سال
250,00 kr
1 سال
250,00 kr
1 سال
.love
250,00 kr
1 سال
250,00 kr
1 سال
250,00 kr
1 سال
.miami
200,00 kr
1 سال
200,00 kr
1 سال
200,00 kr
1 سال
.money
300,00 kr
1 سال
300,00 kr
1 سال
300,00 kr
1 سال
.movie
2.200,00 kr
1 سال
2.200,00 kr
1 سال
2.200,00 kr
1 سال
.mx
350,00 kr
1 سال
350,00 kr
1 سال
350,00 kr
1 سال
.ninja
200,00 kr
1 سال
200,00 kr
1 سال
200,00 kr
1 سال
.nl
150,00 kr
1 سال
150,00 kr
1 سال
150,00 kr
1 سال
.nu
200,00 kr
1 سال
200,00 kr
1 سال
200,00 kr
1 سال
.one
100,00 kr
1 سال
100,00 kr
1 سال
100,00 kr
1 سال
.pl
150,00 kr
1 سال
150,00 kr
1 سال
150,00 kr
1 سال
.space
100,00 kr
1 سال
100,00 kr
1 سال
100,00 kr
1 سال
.dk
100,00 kr
1 سال
100,00 kr
1 سال
100,00 kr
1 سال
.org
150,00 kr
1 سال
150,00 kr
1 سال
150,00 kr
1 سال
.net
150,00 kr
1 سال
150,00 kr
1 سال
150,00 kr
1 سال
.de
100,00 kr
1 سال
100,00 kr
1 سال
100,00 kr
1 سال
.se
200,00 kr
1 سال
200,00 kr
1 سال
200,00 kr
1 سال
.no
150,00 kr
1 سال
150,00 kr
1 سال
150,00 kr
1 سال
.info
150,00 kr
1 سال
150,00 kr
1 سال
150,00 kr
1 سال
.biz
150,00 kr
1 سال
150,00 kr
1 سال
150,00 kr
1 سال
.com
100,00 kr
1 سال
100,00 kr
1 سال
100,00 kr
1 سال
.mobi
200,00 kr
1 سال
200,00 kr
1 سال
200,00 kr
1 سال
.pro
150,00 kr
1 سال
150,00 kr
1 سال
150,00 kr
1 سال
.name
100,00 kr
1 سال
100,00 kr
1 سال
100,00 kr
1 سال
.email
200,00 kr
1 سال
200,00 kr
1 سال
200,00 kr
1 سال
.fr
150,00 kr
1 سال
150,00 kr
1 سال
150,00 kr
1 سال
.es
150,00 kr
1 سال
150,00 kr
1 سال
150,00 kr
1 سال
.it
150,00 kr
1 سال
150,00 kr
1 سال
150,00 kr
1 سال
.me
200,00 kr
1 سال
200,00 kr
1 سال
200,00 kr
1 سال
.ngo
500,00 kr
1 سال
500,00 kr
1 سال
500,00 kr
1 سال
.guru
250,00 kr
1 سال
250,00 kr
1 سال
250,00 kr
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains